Door Guus Mesman op 24 april 2017

Uit de gemeenteraad van 20 april 2017

Een korte raadsvergadering dit keer want na de commissievergadering bleek dat alle bespreekpunten voor de raad omgezet konden worden in hamerstukken. Toch waren ze belangrijk genoeg om nog even bij stil te staan.
Als eerste en nieuwe Integrale Afvalwater Ketelplan (IAWKP). Een plan dat regiobreed is aangenomen. Het betreft een verregaande samenwerking op het gebied van riolering, hemelwater en grondwater tussen de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Lisse, het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingbedrijf Dunea.
Het afvalwaterketenplan omvat het gemeentelijk rioleringsbeleid. In het plan staan werkzaamheden opgenomen die betrekking hebben op onderzoek, onderhoud, renovatie, vervanging en verbetering. Daarnaast is het specifiek lokaal beleid voor Lisse opgenomen. Het huidige rioleringsbeleid wordt voortgezet maar aan het ambitieniveau van de verschillende zorgplichten wordt nu in het licht van de lokale situatie nader invulling gegeven. Voor het afkoppelen van hemelwater, de klimaatadaptatie en het grondwater worden heldere ambities met de bijbehorende middelen vastgesteld.
Met het gezamenlijk opgestelde afvalwaterketenplan wordt het riolerings- en
zuiveringsbeleid in de Bollenstreek op elkaar afgestemd. In het integrale beleidsplan geven de deelnemende partijen ook invulling aan het doelmatig realiseren van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water op het gebied van kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheid. Een belangrijk plan derhalve waar de hele raad achter staat.

Het nieuwe complex Rustoord is te koop. De huurder, Stichting DSV, heeft een bod tot koop uitgebracht, maar kan de aankoop alleen doen als de gemeente garant staat. Indien DSV, met de garantstelling van de gemeente Lisse, het eigendom over het complex Rustoord kan verkrijgen, kan door DSV de garantie worden afgegeven dat alle woningen die op dit moment behoren tot het sociale segment, voor de doelgroep van kwetsbare ouderen behouden en betaalbaar blijven.
Dit sluit aan bij de ambitie die gesteld is in de Woonvisie 2015-2020 van de Bollen-3 gemeenten om voldoende passende woonruimte en voldoende ondersteuning beschikbaar te hebben voor zelfstandig wonende zorgbehoevende ouderen. De financiële risico’s voor de gemeente zijn klein en de raad kon hier daarom van harte mee instemmen.

Nog een garantstelling op de raadsagenda. De Sophia Stichting en Stichting PCPO hebben de intentie te fuseren per 1 januari 2018. Aan de gemeenten die PCPO scholen binnen de grenzen hebben (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) werd gevraagd voor een totaalbedrag van € 650.000 garant te staan. Voor de gemeente Lisse kwam dit neer op maximaal € 108.550. Zonder deze garantie zou het voortbestaan van de betrokken scholen problematisch kunnen worden. Met deze garantstelling had de raad meer moeite. De twee stichtingen waren in financieel zwaar weer terecht gekomen door wanbeheer van de besturen. Niet zo’n aanlokkelijk idee om dan garant te gaan staan. Het alternatief was nog minder aantrekkelijk. Vandaar dat de raad er min of meer morrend mee akkoord ging.

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman