Door Guus Mesman op 22 september 2019

Initiatief raadsvoorstel Knarrenhof in de raadsvergadering

Woensdag 18 september kwam het initiatief raadsvoorstel van de PvdA over een Knarrenhof in Lisse aan de orde in de raadsvergadering. Dit raadsvoorstel was door mij ingediend tijdens de vergadering van het presidium van 9 september. Daarna bleek dat alle fracties dit raadsvoorstel mede wilde ondertekenen, wat mij uiteraard deugd deed omdat je dan op voorhand weet dat het ook aangenomen gaat worden. Desalniettemin was het uiteraard aan mij om dit raadsvoorstel tijdens de raadsvergadering in te leiden. Het was immers mijn voorstel.

“Een Knarrenhof was een van de opvallende punten in ons verkiezingsprogramma. Een onderwerp ook waar je als fractie heel concreet mee aan de slag zou kunnen gaan tijdens deze raadsperiode, en dat werd dan ook besloten tijdens een ledenvergadering van de PvdA. Dan besef je meteen dat je dat in je eentje in de raad nooit gaat lukken. Je moet andere fracties mee zien te krijgen. Ik realiseerde me tegelijkertijd dat ik dan ook heel wat scepsis bij die andere fracties moest zien weg te werken omdat er vanuit die andere partijen aanvankelijk nogal wat lacherig gereageerd werd op het begrip Knarrenhof. Later werden die reacties gelukkig wat positiever, zowel vanuit de raad als vanuit het college. Iedereen moest even goed beseffen waar een Knarrenhof precies voor staat. Ook werd langzamerhand wel duidelijk dat een Knarrenhof goed aansluit bij beleidsstukken die al door de raad waren vastgesteld.

Zo staat er bijvoorbeeld in de Toekomstvisie 2030:
– we zorgen voor elkaar en voor de toekomst
– gekeken moet worden naar nieuwe woonvormen
In het coalitieakkoord lezen we:
– we zetten in op een divers aanbod aan woningen
– extra aandacht voor betaalbare woningen voor o.a. ouderen
En in de programmabegroting 2020 wordt aangekondigd:
– onderzoek naar innovatieve woonvormen

Allemaal zaken die naadloos aansluiten bij een Knarrenhof. Maar er spelen meer dingen waarbij een Knarrenhof goed van pas zou komen:
– ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen
– ouderen moeten terug kunnen vallen op hulp van anderen
– eenzaamheid onder ouderen moet bestreden worden
 
Bovendien:
– een Knarrenhof bevordert de doorstroming op de woningmarkt
– het is een project dat uitermate geschikt is voor participatie door inwoners van Lisse
– het werkt kostenbesparend m.b.t. de gezondheidszorg
Al deze positieve elementen hebben weerklank gevonden bij de andere fracties in de gemeenteraad en volgens mij ook bij het college.
Om tot de realisatie van een Knarrenhof te komen wordt het college in dit raadsvoorstel van mij gevraagd onderzoek te doen naar draagvlak onder onze inwoners middels een informatiebijeenkomst over en een excursie naar een Knarrenhof. Gespecialiseerde hulp is daarbij voorhanden. Zowel de stichting Knarrenhof Nederland als woningcorporatie Stek bieden ondersteuning aan. De PvdA heeft hier op voorhand met Stek over gesproken omdat wij van mening zijn dat een Knarrenhof in Lisse gedeeltelijk moet bestaan uit huurwoningen om ook mensen met een wat lager inkomen de kans te bieden in een Knarrenhof te gaan wonen.

Als dan blijkt dat er voldoende animo in Lisse is om een Knarrenhof te realiseren dan kan over gegaan worden tot de volgende fase in het traject. Gemeente, stichting Knarrenhof en Stek kunnen dan aangevuld worden met geïnteresseerde Lissers. Er staan er al 14 ingeschreven bij de stichting en drie daarvan hebben zich al spontaan aangemeld om de kar te gaan trekken. Het is de bedoeling dat er vervolgens een geschikte locatie voor een Knarrenhof aangewezen wordt, dat er door alle partijen een plan van aanpak wordt opgesteld en dat er een toelatingsbeleid wordt vastgesteld, immers, toekomstige bewoners van het Knarrenhof moeten wel de beginselen ervan onderschrijven.

Er zijn al aardig wat initiatieven in Nederland om tot een Knarrenhof te komen. Niet allemaal succesvol. In Lisse hebben we hopelijk te maken met geïnteresseerde ouderen die aan willen pakken. Bovendien wil de stichting Knarrenhof Nederland breed ondersteuning aanbieden en wil Stek al haar know how inzetten om dit traject tot een goed einde te brengen. De gemeente komt dan meer op afstand te staan en speelt vervolgens meer een faciliterende rol.
Al met al lijkt mij dat een goede basis om tot de realisatie van een Knarrenhof in Lisse te komen”.
Daar bleken alle fracties in de raad na enige discussie ook zo over te denken, want mijn initiatief raadsvoorstel werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. Een fijn moment voor de PvdA Lisse. Dank aan iedereen die hier een rol in heeft gespeeld!

 

 

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman