Door Guus Mesman op 26 februari 2018

Drie in één….

Uit de gemeenteraad 22 februari 2018.

De afgelopen raadsvergadering was er niet zomaar een.

Liefst drie heikele punten stonden op de agenda,
De Beukenhof, invulling van het Elka terrein en sporthal Ter Specke. Onderwerpen die zich op veel belangstelling mochten verheugen en die dus een gedegen voorbereiding en behandeling verdienden. Ik ga op alledrie in.

 

De Beukenhof.
De vernieuwing van dienstencentrum De Beukenhof speelt al heel lang. Het dienstencentrum is echt aan vernieuwing toe, waarbij de vraag gerechtigd is of het nieuwe gebouw ook weer alle activiteiten moet kunnen herbergen die er momenteel in plaats vinden. De meningen daarover zijn verdeeld.
Er zijn nu een teveel aan vierkante meters aan sociaal culturele centra en Lisse en volgens het nog maar pas door de raad vastgestelde Accommodatiebeleid zou dit aantal verminderd moeten worden. Een uitgelezen moment hier invulling aan te geven als een zo’n accommodatie vervangen moet worden. Dat klinkt logisch, maar we hebben in dit geval wel met een kwetsbare groep gebruikers te maken, namelijk ouderen.

Het college wil een kleinere Beukenhof terugbouwen terwijl De Paraplu, die de activiteiten voor ouderen in De Beukenhof organiseert, geen ruimte wil inleveren. Ondanks een oproep van alle raadsfracties aan beide partijen om water bij de wijn te doen en nader tot elkaar te komen had dit geen resultaat. De meningen omtrent de grootte van de nieuwe Beukenhof bleven hopeloos verdeeld. Tijdens de afgelopen raadsvergadering was de raad weer aan zet. Wat is dan wijsheid? PvdA-GL was de mening toegedaan dat een weloverwogen visie op het welzijnsbeleid voor ouderen in Lisse ten grondslag zou moeten liggen aan een dergelijke keuze. Een visie die eigenlijk nog ontwikkeld zou moeten worden, waarbij rekening gehouden diende te worden met de vergrijzing van de bevolking, het feit dat steeds meer ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, en de huidige en toekomstig gewenste zorginfrastructuur in Lisse.
Met andere woorden, wat wil je waar aanbieden voor de Lissese ouderen. Tijdens de behandeling in de commissie M&F bleek hier veel steun voor te zijn van de andere fracties, vandaar dat ik een motie hieromtrent had voorbereid die door alle raadsfracties ondersteund werd en die derhalve tijdens de behandeling in de raad ook aangenomen is. Het ontwikkelen van een visie kost echter tijd en het was duidelijk dat de raad hier niet op wilde wachten.
Er zou dus ook duidelijkheid moet komen over wat nu te doen met De Beukenhof. Ook hiervoor werd een motie opgesteld die door alle partijen ondertekend werd. Ook nu werd weer opgeroepen om tafel te gaan zitten. Ditmaal ook met de Stichting Huisvesting 55 Plus die daar woningen voor senioren wil bouwen. Ook werd in de motie uitgesproken dat wat echt in De Beukenhof thuishoort daar ook zou moeten kunnen blijven. Met die formulering wordt enerzijds tegemoet gekomen aan die fracties die vinden dat alles wat nu in De Beukenhof plaatsvind daar ook moet blijven en anderzijds aan de fracties die vinden dat er best wel activiteiten zijn die elders ondergebracht kunnen worden. Er zal dus weer onderhandeld gaan worden. Zo wordt het over de verkiezingen heen getild. Komt daarmee op het bordje van een nieuw college en een nieuwe raad.

Elka terrein.
De invulling van het Elka terrein is even omstreden, maar liet zich voorlopig wat makkelijker aanpakken. Het college wil daar o.a. een appartementengebouw van 8 hoog neerzetten, iets waar de bewoners van het Bloembinderspark faliekant tegen zijn. Aan de raad werd gevraagd het ontwerp bestemmingsplan voor dat gebied vast te stellen, evenals de reactienota op de bezwaren die die bewoners ingediend hadden. Dat is echter een stap die nu nog niet gezet hoefde te worden. Unaniem stelden de raadsfracties dan ook voor die twee zaken nu niet vast te stellen maar voor kennisgeving aan te nemen.
Tevens werd de oproep gedaan toch weer met de bewoners om tafel te gaan zitten om te kijken of er wellicht toch aan een aantal bezwaren van hen tegemoet gekomen zou kunnen worden. Bewoners en college konden zich hier in vinden, waarmee ook dit heikele punt wederom over de verkiezingen heen getild wordt. Wordt vervolgd derhalve.

Sporthal Ter Specke.
Het derde belangrijke punt op de agenda van die raadsvergadering was sporthal Ter Specke. In november 2017 was een voorstel van het college hieromtrent door de raad afgewezen. Diezelfde raad nam toen unaniem een motie aan waarin nieuwe kaders gesteld werden voor de bouw van een sporthal en hoe om te gaan met het clubgebouw van de FC Lisse. Dat clubgebouw zou eigendom moeten blijven van de FC. Die zou dan zelf moeten kiezen of ze het huidige gebouw zouden willen opknappen of ook voor nieuwbouw te gaan, waarbij dan opgetrokken zou kunnen worden met de bouw van de sporthal.

Het college had dit alles keurig uitgewerkt in een aantal varianten. Het college sprak daarbij een voorkeur uit voor een multifunctionele, duurzame sporthal ook geschikt voor bewegingsonderwijs. De raad kon zich daar in meerderheid in vinden. Het venijn zat meer in de vraag hoe om te gaan met hetgeen FC Lisse wilde, verbouw of nieuwbouw van de clubaccommodatie. Een tweetal punten waar een besluit over gevraagd werd, en die hiermee te maken hadden, werd voorlopig uitgesteld totdat duidelijk is wat de FC eigenlijk wil. Het gaat hierbij om de 273.000 euro schuld die de FC aan de gemeente heeft en die het college wilde schrappen om de club niet al teveel financieel te belasten, en om een mogelijke garantstelling door de gemeente bij een lening die de FC moet afsluiten als ze hun eigen plannen willen gaan ontwikkelen. Die twee vraagstukken komen pas weer op tafel als duidelijk is wat de FC wil. Ook dit komt dus nog terug.

De nieuwe raad en het nieuwe college krijgen het er maar druk mee.
Hopelijk is de PvdA straks goed vertegenwoordigd in die nieuwe raad!

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman