Door Guus Mesman op 12 november 2018

Begroting door de gemeenteraad aangenomen

Donderdag 8 november is de begroting 2019 van de gemeente Lisse aangenomen door de gemeenteraad. Daar ging uiteraard een uitgebreide behandeling van die begroting aan vooraf.

Tijdens die behandeling heb ik namens de PvdA aangegeven dat wij het er niet mee eens zijn dat het college het jaar 2019 zien als een overgangsjaar, ofwel een jaar van voorbereiden en plannen maken alvorens daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het college vind zelf niet dat dat aarzelend overkomt maar juist zorgvuldig. Hoe het ook zij, vanaf 2020 moet het college dan wel als een speer aan de slag gaan om al hun plannen nog te kunnen verwezenlijken in de tijd die dan nog rest.

Voor wat betreft die plannen heeft de PvdA extra aandacht gevraagd voor de bestrijding van armoede. Medio 2019 volgt er hierover een nota van het college, maar eigenlijk moet je daar natuurlijk onmiddellijk mee aan de slag. Samen met CDA en D66 heb ik een motie ingediend waarin het college gevraagd werd te onderzoeken of de Voedselbank in Lisse opgenomen kan worden in het armoedebeleid van de gemeente om zo het voortbestaan van de Voedselbank te kunnen garanderen. Die motie is door de raad aangenomen.

Een ander punt dat ik aangedragen heb is het toepassen van inspraak door kinderen bij het creëren van kindvriendelijke buurten. Dat heeft het college toegezegd. Maar er speelt meer in onze directe leefomgeving. Wij hebben geconstateerd dat onze woonomgeving er veelal verloederd bij ligt. Lisse is een groene gemeente, maar geruime tijd tijdens een jaar is dat groen vooral te vinden tussen de stoeptegels en dat is nu net niet de bedoeling. Het college gaf als antwoord aan dat het onderhoud van de woonwijken gebeurt conform de richtlijnen die de raad daarvoor heeft goedgekeurd. Als die normen echter resulteren in veel onkruid op stoepen en kinderspeelplaatsen, dan moet je je natuurlijk een keer afvragen of die richtlijnen dan wel voldoen. De PvdA komt daar de komende tijd ongetwijfeld nog een keer op terug.

Duurzaamheid krijgt terecht veel aandacht in Lisse. Wij hebben in Lisse torenhoge ambities en verregaande doelstellingen afgesproken als het gaat om het milieu. Daar moeten we echt met z’n allen mee aan de slag. Dus niet alleen de gemeente zelf, maar ook het bedrijfsleven en alle inwoners van Lisse. De gemeente moet het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld nul-op-de-meter voor alle overheidsgebouw, maar ook onze inwoners moeten een steentje bijdragen. Dat moet de gemeente stimuleren, bijvoorbeeld door het hanteren van”groene leges” waardoor nieuw- en verbouw waarbij duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd goedkoper uitvallen. Daartoe heeft de PvdA een motie ingediend, wederom samen met CDA en D66, waarin aan het college gevraagd wordt de mogelijkheid hiertoe te onderzoeken, en ook deze motie is aangenomen door de raad.

Dit zijn een paar van de onderwerpen die tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde zijn gekomen. Het college kan aan de slag. Oh nee, over veel onderwerpen wordt eerst nog een jaar nagedacht. Daarna gaat het college echt aan het werk. Daar gaan we maar van uit.

 

Guus Mesman

Guus Mesman

Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook

Meer over Guus Mesman