25 januari 2018

Profiel kandidaten

Profiel van onze 14 kandidaten


1.Guus Mesman

Ik ben een geboren (1952) en getogen Lisser. Ik ben na de middelbare school (Fioretti College, HBS-B) geschiedenis gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na mijn studie als journalist werkzaam geweest in de Bollenstreek, Velsen en Haarlem
Vanaf mijn vijfentwintigste jaar ben ik in Lisse al actief in de politiek. Eerst als lid van de PPR, later voor de PvdA. Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie, kwam ik eind 1986 tussentijds in de gemeenteraad. Ruim 19 jaar ben ik raadslid geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en ook vier jaar als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, voordat ik in 2006 gekozen werd tot wethouder namens de PvdA. Dat heb ik tot 2010 gedaan. Vanaf dat moment heb ik vier jaar het voorzitterschap van de PvdA afd. Lisse op mij genomen. In 2014 kwam ik wederom in de gemeenteraad terecht. Helaas scoorde de PvdA toen maar één zetel. Desondanks heb ik de standpunten van de PvdA goed voor het voetlicht weten te brengen.

Dat wil ik de volgende raadsperiode ook weer voor mijn rekening nemen, maar dan hopelijk niet in m’n eentje. Zorg, duurzaamheid, jeugd, ouderen, veiligheid, cultuur, wonen en dienstverlening zijn zomaar wat onderwerpen waarbij de inbreng van de PvdA onontbeerlijk is in Lisse. Daar ga ik mij de komende jaren dan ook hard voor maken.

                                        2.Richard van der Wiel

Ik ben geboren in Lisse waar ik inmiddels 64 jaar woon. Na de lagere school startte ik op de MULO, een onderwijsvorm die nu niet meer bestaat. Ik heb die opleiding in vier jaar afgerond en wilde graag naar de pedagogische academie. Dat ging helaas niet door omdat ik werd uitgeloot.

Mijn ouders waren hardwerkende mensen in hun kleine bloembollenkwekerij en hielden er geen kostgangers op na. Ik moest dus maar gauw een baan zoeken. Ik solliciteerde bij de rijkspolitie en werd daar aangenomen. Na mijn opleiding in Arnhem begon ik in 1970 met het politiewerk. Na wat omzwervingen en de nodige promoties, werk ik nog steeds “in het blauw” op straat.
Voetbal vormt een groot deel van mijn leven. Ik werd als 12 jarig mannetje lid van de RKVV Lisse, later Sportclub Lisse die na de fusie in FC Lisse opging.
Omdat ik graag bezig ben met en voor mensen kon ik mij bij de voetbal in tal van functies uitleven: van het clubkrantje, jeugdleider en –trainer, lid van de kampstaf tot voorzitter van de commissie normen en waarden. Ik heb dat tientallen jaren met veel plezier gedaan.

Echter, ik wil graag nog meer betrokken zijn bij de Lissese gemeenschap. Daarom heb ik eens verder rondgekeken en bij de PvdA vond ik mensen met hetzelfde gedachtegoed als dat van mij. Sociaal, oog voor anderen, en goede ideeën over onderwijs en betaalbare zorg, goede sportvoorzieningen en vooral een grote betrokkenheid bij Lisse.
Als beginneling in de politieke arena wil ik mij inzetten voor een veilig Lisse waar het goed wonen en ondernemen is.

3.Dolf Kistemaker
Ik ben in 1963 in IJmuiden geboren en opgegroeid. Na mijn studie ben ik via Haarlem, Renswoude en Putten uiteindelijk in 1995 in Lisse komen wonen. Ik ben getrouwd met Sandra en we hebben een dochter en zoon, die inmiddels op zichzelf wonen. Na van 1998 tot 2006 bestuurslid te zijn geweest van de lokale afdeling van de PvdA, ben ik in 2006 raadslid geworden. Ik heb dit twee periodes gedaan (van 2006-2014), waarvan 5 jaar als fractievoorzitter. In het dagelijks leven ben ik hoofd van de afdeling Beheer en Vastgoed bij de gemeente Katwijk.
In mijn lange gemeentelijke carrière, heb ik me o.a. bezig gehouden met ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, beheer en onderhoud openbare ruimte, woningbouw- en vastgoedontwikkeling, milieu en duurzaamheid. In de gemeenteraad hield ik me naast de hiervoor genoemde onderwerpen ook nog bezig met regionale en bestuurlijke zaken, economie, toerisme en financiën.
Lisse is een heerlijke gemeente om te wonen. Veel is goed geregeld maar er is altijd nog ruimte voor verbetering. Bovendien stellen onze inwoners, bedrijven en instellingen steeds hogere eisen aan de gemeente. Dit vraagt om een gemeentebestuur, dat samen met inwoners, bedrijven en instellingen actief aan de slag gaat om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Een gemeentebestuur ook, dat ervoor zorgt dat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen in onze gemeenschap. Ik wil mijn inhoudelijke expertise en ruime raadservaring na de verkiezingen graag inzetten om hier als raadslid actief werk van maken. Als we als PvdA na de verkiezingen een wethouder mogen leveren dan ben ik hiervoor graag beschikbaar.

4.Mart van der Vlugt
Geboren en opgegroeid in Lisse en sinds 1980 lid van de PvdA. Ik heb 41 jaar les gegeven in het voorgezet onderwijs in Lisse. Daarnaast actief geweest als bestuurslid in maatschappelijke organisaties zoals het Vormingswerk voor Jong Volwassenen en Museum de Zwarte Tulp. Op dit moment help ik statushouders bij het zich eigen maken van de Nederlandse taal. In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek, fiets en speel ik golf en rijd ik graag op mijn motoren.
De laatste jaren ben ik secretaris van de PvdA afdeling Lisse en commissielid van Ruimte en Infrastructuur. Voor Lisse wil ik dat er de komende jaren geld besteed blijft worden aan cultuur en dat dat voor iedereen toegankelijk is. Ook moet er meer worden ingezet op o.a. passende woonvoorzieningen voor ouderen. De groenvoorzieningen in Lisse mogen nog meer aandacht krijgen en een inhaalslag van onderhoud aan de fietspaden is hard nodig.

5.Loes Dockheer
Na mijn opleiding journalistiek werkte ik bij verschillende dagbladen. Daarna combineerde ik de zorg voor mijn jonge gezin met een freelancebestaan als journalist. Ik was hoofdredacteur van een emancipatievakblad voor vrouwen in mannenberoepen (inmiddels ter ziele) en zette een landelijk vaktijdschrift op voor de Nederlandse brandweer, waarvan ik jarenlang hoofdredacteur was. In 2011 stapte ik over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar ik als communicatieadviseur landelijke projecten draaide en mij specialiseerde in communicatie bij grote verandertrajecten. Vanaf 2004 gaf ik vorm aan het communicatiebeleid en –organisatie van de kersverse veiligheidsregio Noord-Holland Noord en drie jaar later switchte ik naar de volkshuisvesting als hoofd communicatie van een grote woningcorporatie met een bezit van ongeveer 60.000 woningen.

Sinds 2010 ben ik actief als keramist. Ik gebruik de keramiek om maatschappelijke thema’s als “Vluchtelingenproblematiek” en “Dementie” op verschillende manieren uit te werken en vorm te geven. Daarnaast besteed ik een flink aantal uren aan vrijwilligerswerk.
Als sociaal democraat in hart en nieren staan gelijke kansen voor iedereen bij mij hoog in het vaandel. Evenals extra zorg voor de minder sterken in onze samenleving.
PvdA Lisse heeft een mooi nieuw programma waarmee ze de verkiezingen en de nieuwe raadsperiode ingaat. Een programma dat zich richt op een sociale samenleving waarin extra aandacht is voor degenen die een steun in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd van populisten is er flink kritiek geleverd op waarden die met name sociaaldemocraten hoog in het vaandel hebben. Denk aan alles dat met cultuur te maken heeft. Ik ben daar juist trots op. Cultuur-en natuurbeleving maken het leven prettig en waardevol. Daarom moet het voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn. De Partij van de Arbeid stáát daarvoor.

6.Bert Verdoes
In Lisse opgegroeid en sinds 1975 actief in de PvdA. Hij was eerder secretaris en voorzitter van de PvdA en van 2009 tot 2014 gemeenteraadslid in Lisse. Op dit moment is hij alweer bijna 4 jaar lid van de steunfractie PvdA.
Verdoes werkt al lange tijd in het onderwijs en welzijnswerk voor jongeren en is tegenwoordig techniekleraar op een justitieschool.
Hij is ook lid van de Raad van Toezicht van Bescal, de organisatie voor sociaal-culturele accommodaties in Lisse. In het verleden heeft hij een aantal bestuursfuncties bekleed, ondermeer bij jongerencentrum ‘Magni’, de voorloper van het huidige ‘De Greef’ en bij het Jongeren Opbouwwerk in Lisse.
Hij vindt het ook belangrijk om zelf in beweging te blijven; voetballen met de vrinden van vroeger gaat niet zo gemakkelijk meer, maar wel veel kilometers wandelen en fietsen.
De politieke standpunten waarover hij zich druk kan maken zijn met name jeugdbeleid, onderwijs en cultuur, en meer in het algemeen zorg, wonen en duurzaamheid in Lisse. De PvdA is daar in Lisse altijd voor nodig!

7.Trees Hollinger
Geboren in Amsterdam en na meerdere opleidingen heb ik in Lisse tot mijn pensioen gewerkt bij Wageningen University & Research (het voormalige Laboratorium voor Bloembollenonderzoek).
In 1980 ben ik in Lisse komen wonen en in divers vrijwilligerswerk ‘gerold’, o.a. bij vluchtelingenwerk en een bewonerscommissie. Later ben ik actief geworden in de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek.
Sinds mijn pensionering ben ik vrijwilliger bij de Seniorenbus Lisse en bij de bibliotheek als vrijwilliger bij computerlessen.
Dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen is op zich geen slechte gedachte, maar dat neemt niet weg dat er voldoende ondersteuning moet zijn. Bovendien moeten er genoeg mogelijkheden zijn om buitenshuis aan activiteiten te kunnen deelnemen. Subsidiering van deze activiteiten moet in de komende jaren meer vanuit de gemeente worden ondersteund en niet afhankelijk zijn van fondsen.

8.Gijs Oskam
Gijs Oskam studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij richtte zich speciaal op de overheidsfinanciën, in het bijzonder op de gemeentefinanciën. Hij vond zijn eerste baan bij de gemeente Lisse, uiteraard op de afdeling Financiën. Via het stadhuis van Haarlem kwam hij terecht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Daar hield hij zich vooral bezig met de geldstromen van het Rijk naar gemeenten, de omvang én de verdeling daarvan. Intussen was hij acht jaar lid van de gemeenteraad en bestuurlijk actief bij de woningbouwverenigingen Volksbelang en Trias, voorlopers van het huidige Stek.
In zijn vrije tijd fietst Gijs graag, bezoekt klassieke concerten, leest veel boeken over de Nederlandse en economische geschiedenis en kweekt cactussen.
Gijs voelt zich helemaal thuis bij de PvdA. Belangrijke waarden: gelijke kansen voor iedereen, of het nu om wonen of werken gaat. Sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig en de gemeente kan die geven. Gemeentelijke voorzieningen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Dat geldt te meer voor de zorgtaken, die sinds een paar jaar bij de gemeente liggen. Verder moet de gemeente zorgen voor een plezierige en veilige woonomgeving. En, niet te vergeten actief werken aan een duurzame maatschappij. De zonnepanelen op het gemeentehuis zijn een mooi begin!

9.Anneke van der Veek
Ruim 40 jaar ben ik werkzaam in de zorg. Ik heb gewerkt in gehandicaptenzorg en in de thuiszorg. Op dit moment ben ik werkzaam bij een dagbestedingproject.
Ik ben bij veel mensen over de vloer geweest en heb veel mensen gesproken die te maken hebben met ziektes, ouderdom en handicaps. Mensen hebben het soms moeilijk en redden het niet zonder steuntje in de rug. Dat komt overeen met een belangrijk uitgangspunt van de PvdA. Ook het streven naar meer gelijke kansen voor iedereen, is voor mij reden waarom ik lid ben geworden van de PvdA.
Aandacht voor de natuur en ruimte om ons heen vind ik heel belangrijk. Ik geniet altijd tijdens het hardlopen en wandelen van alle natuur in de buurt. Natuur en groen dragen bij aan de kwaliteit van ons bestaan, dat geldt voor nu en in de toekomst.
Mijn hobby’s zijn verder fietsen en tuinieren in de volkstuin. En ik ben vaak sportief bezig bij atletiekvereniging de Spartaan.

10.Jan Beijk

11.Janny Poolman
Ik ben Janny Poolman, moeder van 3 dochters en schoonmoeder. Ik heb 6 kleinkinderen die gelukkig allemaal in de buurt wonen.
Ik ben al tijdje gepensioneerd en heb voorheen als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt.
In de jaren 90, toen de vluchtelingenstroom op gang kwam, heb ik meegeholpen een werkgroep op te zetten om vluchtelingen te ondersteunen bij het wonen en verblijven in Lisse.
Voor de PvdA heb ik 4 jaar in de gemeenteraad gezeten.
Mijn hobby’s zijn: lezen, puzzelen, theater- en museumbezoek, wandelen, fietsen en zingen in een koortje.
De grondbeginselen van de sociaal democratie spreken me nog steeds aan; ik houd van eerlijkheid, openheid, vriendelijkheid, respect voor mens en dier, maar ook aan een veilig en gezond milieu.
Ik vind dat het belangrijk dat we bewust met elkaar omgaan. Dat jongeren en ouderen extra aandacht krijgen. Daarbij denk ik aan goed onderwijs en betere zorg voor ouderen.

12.Wim Knol
Bijna 9 jaar woon ik nu in Lisse en heb het als Amsterdammer hier goed naar mijn zin. Ik ben al lange tijd actief in de PvdA. Politiek en maatschappelijk was ik betrokken bij de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw West.
Als bewoner heb ik mij ingezet als voorzitter van een grote bewonersorganisatie waar burgerparticipatie hoog in het vaandel stond. Bijzondere aandacht had ik voor gezondheidszorg, welzijn en ouderenbeleid, beleidsterreinen waar ik mij in Lisse ook hard voor wil maken. In Lisse ben ik thans voorzitter van de WMO adviesraad.
In mijn werkzame leven was ik werkzaam bij de vakbeweging en later had ik een managementfunctie in de recreatiesector.

13.Eelkje Wijga

14.Rachel Kop
Mijn naam is Rachel Kop en sinds ik terug ben in Nederland (1997) heb ik me aangesloten bij de PvdA. De partij heeft mij geholpen om als geboren Nederlandse maar als terugkerende vluchtelinge een woning te verkrijgen in Hillegom. Ik ben ze daar eeuwig dankbaar voor!
In Hillegom ben ik jaren actief geweest voor het afdelingsbestuur van de PvdA. Sinds mijn verhuizing naar Lisse, nu drie jaar geleden, wil ik me ook hier inzetten voor de inwoners van Lisse. Ik doe dat nu hoofdzakelijk voor vluchtelingen.
Ik behoor tot de groep uitkeringsgerechtigden en zit dus bij de minima. De nieuwe regering beloofde om iedereen er op vooruit te laten gaan, maar dat is tot nu toe nog niet het geval. De rijken worden steeds rijker en dat moet gestopt worden. Ik gun iedereen een goed inkomen, maar dit slaat nergens op. De PvdA is naar mijn overtuiging in staat om de inwoners van de gemeente die dat nodig hebben, een steun in de rug te geven.